Všeobecné obchodní podmínky

(ke smlouvě o ubytování)

Poskytovatel služeb:
JAMAI CAFE s.r.o.
Vlčnovská 2344
688 01 Uherský Brod
IČ: 03570819

 1. Ubytování hostů v Penzionu U Přehrady (dále jen penzion) se uskutečňuje na základě smlouvy o ubytování uzavřené podle ustanovení § 2326 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na jejímž základě penzion poskytuje ubytovanému přechodné ubytování na ujednanou dobu a ubytovaný (dále také „host“) se zavazuje zaplatit ubytovateli za ubytování a za služby s ním spojené ve lhůtě stanovené tímto ubytovacím řádem či smlouvou o ubytování.
 2. Smlouva o ubytování je uzavřena vždy písemně. K dodržení požadavku formy postačí alespoň písemné či e-mailové potvrzení objednávky rezervace nebo vyplnění registrační karty.
 3. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravená smlouvou o ubytování jsou upraveny tímto ubytovacím řádem a ceníkem služeb penzionu. Stanoví-li ubytovací smlouva něco jiného než tento ubytovací řád a/nebo ceník ubytovatele, použije se ubytovací smlouva.
 4. Hotel zaručuje všem hostům poskytování kvalitních služeb odpovídající dané kategorii penzionu.
 5. Při příjezdu do penzionu je host povinen předložit platný doklad totožnosti, občanský průkaz nebo pas. Na základě jeho předložení a vyplnění registračního formuláře je zapsán a ubytován. Registrace hostů je možná také prostřednictvím tzv. „online check-inu“, systému zvaného Alfred. Online registrace lze provést po online rezervaci. Systém Alfred poté prostřednictvím e-mailu nabídne hostům doplnění všech potřebných údajů do ubytovací karty.
 6. Po ubytování je hostu předán klíč od pokoje. Host je povinen předejít ztrátě, zničení, poškození tohoto klíče. Při ztrátě klíče je penzion oprávněn vyžadovat náhradu škody, která pokryje výměnu zámku dveří.
 7. Počet osob na pokoji odpovídá počtu osob přihlášených k ubytování. Host se zavazuje oznámit jejich přesný počet při přihlášení. Hosté nesmí bez souhlasu hotelu přenechat prostory určené k ubytování jiné osobě. Ubytovaný tímto uděluje souhlas ubytovateli se zpracováním a uchováním svých osobních údajů, v rozsahu poskytnutých údajů, a to za účelem poskytnutí ubytování a evidence hostů ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákon. Bližší povinnosti hosta a ubytovatele ohledně vedení evidenční knihy resp. domovní knihy jsou stanoveny shora uvedenými právními předpisy.
 8. Penzion je oprávněn využít osobní údaje hosta (zejm. adresu, e-mailovou adresu, tel. číslo) pro obchodní a marketingová sdělení o plánovacích akcích, slevách apod. V případě nesouhlasu hosta nebudou tato sdělení zasílána.
 9. Host penzionu se při příchodu do penzionu a při poskytování služeb prokazuje svým jménem a názvem svého pokoje.
 10. Ve zvláštních případech (např. z důvodu havárie v pokoji, pozdního příjezdu, apod.) může penzion nabídnout jiné ubytování, než bylo původně sjednáno, avšak nesmí se podstatně lišit od potvrzené objednávky. Jiným ubytováním se rozumí pokoj jiné kategorie, jakožto i adekvátní náhrada ubytování v jiném ubytovacím zařízení.
 11. Host je povinen při příjezdu do penzionu upozornit recepci na své případné zdravotní problémy (invalidita, poškození zraku, sluchu apod.). Tato informace může pomoci zabezpečit v případě potřeby lékařskou pomoc či snadnou evakuaci hostů v případě požáru či jiných vážných havárií.
 12. Užívání zařízení penzionu je zakázáno osobám postiženým infekčními nemocemi.
 13. V případě, že si host přeje prodloužit svůj pobyt a jeho pokoj je již rezervován pro jiného hosta, není penzion povinen automaticky prodloužit jeho pobyt. Je-li volný jiný pokoj, může jej hostovi nabídnout.
 14. Pokud host požaduje ubytování v dřívějším čase než je obvyklý čas pro ubytování – od 14hodin, může mu penzion k účtu připočítat poplatek i za noc předcházející. Na tuto skutečnost musí penzion hosta před poskytnutím služby upozornit.
 15. Penzion nepřebírá odpovědnost za cenné věci, které host zanechá v pokoji.
 16. Pokoj je vybaven veškerým vybavením dle dané kategorie hotelu. Žádáme hosty, aby nepřemisťovali zařízení a nábytek v pokoji a neprováděli žádné podstatné změny v pokoji. Škody vzniklé manipulací může penzion po hostu vyžadovat.
 17. Z bezpečnostních důvodů může host v pokoji používat pouze elektrické spotřebiče, sloužící k jeho osobní hygieně (např. holicí strojek, kartáček na zuby apod.). Rovněž může host využívat nízkopříkonové el. spotřebiče sloužící k osobní potřebě, např. notebooky, nabíječky ke kamerám a fotoaparátům, mobilní telefony apod. Je zakázáno používat rychlovarné konvice, různé ohřívače vody, žehličky apod., vyjma těch, kterými je pokoj vybaven, či které byly hostu zapůjčeny. Je zakázáno provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě.
 18. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 12 let bez dozoru dospělých v pokoji či v prostorách penzionu. Za případné škody způsobené dětmi v penzionu i v jeho okolí nesou plnou odpovědnost jejich rodiče či doprovod.
 19. Psi a jiná zvířata mohou být ubytována jen se souhlasem penzionu a za předpokladu, že host prokáže průkazem jejich nezávadný zdravotní stav. Host nese plnou odpovědnost za chování svého zvířete v penzionu a je povinen nahradit případnou škodu, která byla zvířetem v penzionu způsobena. Cena za umístění zvířete se účtuje podle platného ceníku penzionu. V případě hlučnosti či poškozování si penzion vyhrazuje právo rezervaci ihned a bez náhrady ukončit. Ukončením rezervace není nijak dotčeno nutnost uhradit již odbydlené noci.
 20. Za škody způsobené hostem na majetku penzionu odpovídá host podle platných právních předpisů České republiky, zejména občanského zákoníku 89/2012 Sb.
 21. Host má právo využít připojit svá elektronická zařízení pomocí kabelu či Wi- Fi k hotelové síti na pokojích i ve společných prostorách penzionu. Host nesmí využívat připojení penzionu k nelegální činnosti a nesmí napadat či jinak měnit bezpečnostní opatření sítě penzionu. Síť penzionu je chráněna vlastním firewallem a izolována virtuální sítí (VLAN); penzion však nepřebírá žádnou odpovědnost v případě vzniklých škod na počítači hosta. Penzion doporučuje používat vlastní firewall pro přístup k internetu.
 22. V době od 22.00 hod. do 07.00 hod. je v penzionu a jeho okolí noční klid. Žádáme hosta, aby jej dodržoval.
 23. Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít okna či balkónové dveře, vodovodní kohoutky a zavřít a vstupní dveře. Pokud dveře a okna nebudou řádně uzavřeny, penzion nepřebírá odpovědnost za bezpečnost osobních věcí hosta zanechaných na pokoji.
 24. Při odjezdu z penzionu je host povinen odevzdat klíče od pokoje do recepce hotelu.
 25. Návštěvy v pokoji může host přijímat pouze s vědomím recepčního. Každá návštěva musí být zapsána do knihy návštěv.
 26. Snídaně podáváme hostům penzionu v prostorách k tomu určených (spodní patro) v době od 7:30 do 9:30 hod.
 27. V den příjezdu je pokoj hostovi k dispozici od 14.00 hod. V den odjezdu je host povinen uvolnit pokoj nejpozději do 10.00 hod. Pozdější uvolnění pokoje povoluje zaměstnanec recepce; je třeba o ně požádat nejméně jeden den předem. Za tuto službu může být účtován poplatek.
 28. Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen zaplatit cenu v souladu s předem dohodnutou cenou, příp. s platnými ceníky penzionu. Ceníky ubytování a jednotlivých služeb jsou k dispozici v recepci.
 29. Penzion požaduje od hosta zásadně platbu předem nebo zálohu na úhradu ubytování či předautorizaci platební kartou. Další spotřebované služby (telefon, parkování apod.) uhradí host okamžitě; nejpozději však při odhlášení pobytu.
 30. Při pobytech delších než 7 dnů, bude hotel vystavovat účty za období 7 dnů. Účty jsou splatné při jejich předložení, nebude-li dohodnuto jinak.
 31. Host může odstoupit od smlouvy o ubytování před uplynutím dohodnuté doby. Penzion si vyhrazuje právo účtovat na úhradu škody, která penzionu vznikne předčasným ukončením pobytu hosta, storno poplatky v plné výši pobytu nebo dle platných stornopodmínek. Stornopodmínky se nevztahují pouze na ubytovací služby, nýbrž na veškeré objednané služby.
 32. Z důvodu bezpečnosti mohou být společné prostory hotelu snímány kamerou. V souladu s rozhodnutím Úřadu pro ochranu osobních údajů jsou záznamy z kamery uchovávány nejdéle po dobu 3 dnů.
 33. Za úhradu je možno zaparkovat vozidlo na k tomu určených místech, cena za parkování je uvedena v ceníku, který je k dispozici na recepci. Hotel nepřebírá poskytnutím parkovacího místa žádnou zodpovědnost za případné škody vzniklé na vozidle.
 34. Host je povinen seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat jej, řádně užívat prostory hotelu, udržovat čistotu a pořádek, chránit vybavení a zařízení před poškozením; způsobenou škodu bezodkladně oznámit, v době od 22 hod do 07 hod se chovat způsobem, aby nerušil ostatní osoby nadměrným hlukem.
 35. Host je povinen dodržovat všechna ustanovení „Ubytovacího řádu“, bezpečnostní a protipožární předpisy penzionu. V případě, že je poruší, nebo i přes výstrahu hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak porušuje své povinnosti či překračuje svá práva, je penzion oprávněn odstoupit od smlouvy o ubytování s hostem před uplynutím dohodnuté doby. Případné způsobené škody je povinen host v plné výši uhradit.
 36. Host nesmí bez souhlasu penzionu:
  • provádět podstatné změny v prostorách určených k ubytování (stěhovat nábytek atp.)
  • odnášet jakékoli vybavení a zařízení z prostor určených k ubytování a vynášet potraviny a jídla z prostor snídaňové restaurace,
  • v budově hotelu kouřit; (to neplatí v případě prostor vyhrazených ke kouřen) a používat otevřený oheň,
  • nosit zbraň, střelivo a výbušniny nebo je jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití, držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky nebo jedy, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo hostu předepsáno lékařem.
 37. Penzion, jako prodávající, v souladu s ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, informuje spotřebitele o možnosti řešit spory, vyplývající ze smluv uzavřených s prodávajícím, prostřednictvím subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz), se sídlem Štěpánská 567/15, Praha 2, PSČ 120 00.
 38. Stížnosti a návrhy na zlepšení činnosti penzionu přijímá vedení hotelu. Tento „Ubytovací řád“ nabývá účinnosti dne 1.6.2021.

Storno podmínky

Storno poplatky při zrušení pobytu:

 • Zrušení zdarma 14 dní před příjezdem
 • 100 % z ceny rezervace při zrušení pobytu méně než 14 dní před příjezdem

Velice náš těší, že jste si vybrali právě náš penzion a věříme, že budete mít
příjemný pobyt.